Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η καταγραφή της υπάρχουσας βλάστησης, η καταγραφή των βιοκλιματικών και
εδαφολογικών συνθηκών, η χημεία περιβάλλοντος, και οι παράμετροι του, η σύνταξη
των χαρτών προσδιορισμού και χρήσεων γης, απαιτούν εμπειρία και εξειδικευμένες
γνώσεις για την σύνταξη μιας ολοκληρωμένη και πλήρους Προμελέτης και Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία τα έργα – δραστηριότητες που
χρειάζονται Περιβαλλοντικές μελέτες κατηγοριοποιούνται σε 9 ομάδες.

Σύμφωνα με την Η.Π 15393/2332/2002 αυτές είναι :
1. Έργα Οδοποιιας
2. Υδραυλικά Έργα
3. Λιμενικά Έργα
4. Συστήματα Υποδομών
5. Εξορύξεις και συναφείς δραστηριότητες
6. Τουριστικές Εγκαταστάσεις – Εργασίες Πολεοδομίας
7. Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
8. Υδατοκαλλιέργειες
9. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εργασίες Διαρρύθμισης βιομηχανικών ζωνών
10. Ειδικά έργα

per_mel