Δασικές Μελέτες

Με τον όρο Δασικές μελέτες (κατηγορία 24) γίνεται αναφορά σε μελέτες Δασικής Αναψυχής, Πυροπροστασίας, Αντιδιαβρωτικών έργων, Διαχειριστικές μελέτες, υλοτομίας, Καθαρισμών, Δασικών Χαρτών, Αναδασώσεων, Μονοπατιών

 

Forest